කටක ලග්නය

කටක ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති සඳු ග්‍රහයා 09 වැන්නේ ද, රවි ග්‍රහයා 08 වැන්නේ ගෝචර වෙමින් මේ මස ඉතා සතුටුදායක කාලයක් උදාකරයි. සහජ කුසලතා ඔප්නංවා ගත හැක. දක්‍ෂතා මතුව කැපී පෙනේ. තමාගේ හැකියාවන් උසස් ප්‍රතිඵල උදාකර ගැනීමට ඉවහල් වේ. ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් වැඩ කර ප්‍රතිඵල ලබයි. අන් අය දැනුවත් කරන උපදේශක, උපදේශන, ක්‍ෂෙත්‍රවල කටයුතු කරන අය නම් විශාල ප්‍රසිද්ධියක් හෝ අන් අයගේ අවධානයට පත්වීමට ඉඩ ලැබේ. මූල්‍යමය තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු වේ. ස්නායුගත මුත්‍රා අඩස්සි, හර්නියා වැනි රෝග තත්ත්වවලට ගොදුරු වීමට ඉඩ ඇති හෙයින් ඒ ගැන සිතා කටයුතු කරන්න.