කන්‍යා ලග්නය

කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති බුධ ග්‍රහයාත්, රවි ග්‍රහයාත්, 06 වැන්නේ හැසිරෙමින් මේ මස සාමාන්‍ය සතුටුදායක තත්ත්වයක් උදාකරවයි. බුද්ධිත්ව තීරණ ගනී. නමුත් කාලය අපතේ යන වැඩවලට ද අත ගසයි. ඒවා මගහරවා ගෙන කටයුතු කරන්න තැන්පත් ධනයේ වර්ධනයක් පෙන්වයි. නමුත් අනවශ්‍ය ආයෝජන කටයුතු ඈදා ගතහොත් පාඩු වීමට ඉඩකඩ ඇත. ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කිරීමට සිදුවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලදී වෙනස්කම් සිදුකර ගනී. ආතති තත්ත්වයන් නිසා මානසික පීඩා ලැබිය හැක.