කුම්භ ලග්නය

කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ශනා 11 වැන්නේ ද, රවි ග්‍රහයා ලග්නගතව සිටි මේ මස කුම්භ ලග්න හිමියන්ට සතුටුදායක කරවයි. ඔබට අන් අය නිසා පාඩු ඇතිවිය හැක. බොහෝ දුරට ඉවසිලින්තව කටයුතු කළ යුතුයි. නිර්මානශීලී අදහස් මතු වෙයි. නීතියට රෙගුලාසියට වැඩ කරයි. මාධ්‍ය අංශයට සම්බන්ධ අයකු නම් ලේඛන කටයුතුවලින් වැඩි වාසි ප්‍රසිද්ධිය ලැබිය හැක. ජයග්‍රහණ ද උදාවේ. නහරගත වේදනා, ස්නායු දුර්වලතා මතුවී පීඩා ගෙන දෙයි.