තුලා ලග්නය

තුලා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති සිකුරු 06 වැන්නේද, රවි ග්‍රහයා 05 වැන්නේද, හැසිරෙමින් මේ මස ඔබට සතුටුදායක කාලයක් උදාකරවයි. කරගැනීමට නොහැකි ආකාරයට වැඩ සැලසුම් කරයි. එපමණක් නොව තම වැඩවලට අනවශ්‍ය පිරිසද, හවුල්කර ගනී. එයින් විවිධ ආකාරයෙන් ඔබට පාඩු අලාභ සිදුවිය හැක. ක්‍ෂණික තීරණයන් ලෙසින් ගන්නා තීරණ ද අවාසිදායක වේ. නිසි මූල්‍ය කළමනාකරණයක් මත කටයුතු නොකරන්නේනම් පාඩු වේ. පෙම්වතා පෙම්වතිය සමඟ සහයෝගයෙන් වැඩ කරයි. අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයන්හි නව වෙනසක් ඇතිවෙයි. ශීර්ෂග රෝග පීඩා ඇති විය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න.