ධනු ලග්නය

ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ගුරු ග්‍රහයා 10 වැන්නේද, රවි ග්‍රහයා 03 වැන්නේද ගෝචරව සිට මේ මස ඉතා යහපත් කාලයකි. පමනට වඩා සිතා බලා කටයුතු දියත් කරයි. අනාගතය වෙනුවෙන් බොහෝ තීරණ ගනී. දක්‍ෂතා මතුවේ. සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලාගනී. දැනුමෙන් බොහෝ දේ ලබාගනී. කලාකාමී අදහස් ක්‍රියාවට නංවයි. ගෙදර දොර කටයුතුවලදී අරමුණ සාර්ථක කර ගැනීමට අන් අය සමඟ ගැටීමට සිදුවේ. අනවශ්‍ය ලෙස ඔබට පීඩා ගෙන දෙයි. තැන්පත් ධනය වර්ධනය වෙයි. ඕනෑම ක්‍ෂෙත්‍රයකින් ඔබට ඉදිරියට ඒමට පුළුවන. මානසික ආතතිතාව සහ සෙම් රෝගවලින් පීඩා විඳීමට පුළුවන.