මීන ලග්නය

මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති ගුරු 07 වැන්නේද, රවි ග්‍රහයා 12 වැන්නේ හැසිරෙමින් මේ මස මීන ලග්න හිමියන්ට තරමක සතුටුදායක කාලයකි. වගා කටයුතුවලින් ලාභ ඇතිවන කාලයකි. ආර්ථිකමය වාසිද ඇතිවේ. කරන වැඩ බුද්ධිමත්ව, අරමුණු අපේක්‍ෂා මුදුන්පත් කරගනී. ගමන් බිමන් විනෝද චාරිකා යොදා ගනී. වගකීම් කරටගෙන දරමින් සමාජශීලී අයකු ලෙසින් පවුලටත් ඥාතීන්ටත් උදව් උපකාර කරයි. සමාජයටත් එසේමය. මල බද්ධය, මානසික පීඩා වරින් වර ඇතිවිය හැකි බැවින් කල්පනාකාරී වන්න.