වෘශ්චික ලග්නය

වෘශ්චික ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ ලග්නාධිපති කුජ ග්‍රහයා 05 වැන්නේද, රවි ග්‍රහයා 04 වැන්නේ හැසිරෙන මේ කාලය ඔබට යහපත් කරවයි. විවාහ ආශ්‍රිත තීරණයන්ට එළඹවයි. පරිබාහිර අය සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කරයි. බාධක ඉවත්ව යයි. සතුරු පීඩන ද ඉවත් වෙයි. ආර්ථිකමය වාසි ලැබේ. ජීවිතයේ දී දියුණුව වෙනුවෙන් අනාගත සැලසුම් ගනී. ඒවා සාර්ථක කරවයි. ගෙදර දොර වැඩවලදී සහයෝගය ද ලැබේ. සතුටු කරවන කාලයකි. අධ්‍යාපනික කටයුතු වලදී ද සාර්ථකත්ව පෙන්වයි. හෘද පීඩන රෝග තත්ත්ව හෝ ස්නායු පීඩන තත්ත්ව ඇති විය හැක. වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න.