සුබනෙතින් පමණයි

වසර 300 කට වඩා පැරැණි නවගමුවේ පාරම්පරික සිංහල වෙද පරපුරේ වෙද මාතාවක් වූ තලංගම හෙලේනා පෙරේරා මහත්මියගේ මිනිබිරිිය වන චාන්දනී වික්‍රමාරච්චි මහත්මිය සර්වාංග රෝග සඳහා මෙන්ම දියවැඩියාව, පිළිකාව, ඇදුම සහ හතිය, අංශභාගය, ආතරයිටිස් යන රෝග සඳහා 100% ක දේශීය වූ ප්‍රතිකාරයක් හඳුන්වා දී ඇති වෛද්‍යවරයකි. විවිධ රෝගවලට ගෙදරදිි ප්‍රතිකාර
කර ගැනීම සඳහා ඉතා අඩු මුදලක් වැය වන, ගෙදරදිම සාදා ගත හැකි ශාඛසාරමය ඖෂධ හඳුන්වාදීම ඇය සුබනෙත සමඟ සිදු කරන්නීය. එබැවින් ඇයගේ වටිනා ලිපි මාලාවක් සුබනෙත මඟින් ඔබ වෙත ලබා දීමට සුබනෙත කටයුතු කෙරෙමින් පවති.