චීනයේ විදුලි අර්බුදයක්

චීනයේ විදුලිබල අර්බුදයක් නිර්මාණය වෙමින් ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

එම හේතුවෙන් ගෘහස්ථ අවශ්‍යතා සඳහා විදුලිය සැපයීමටද බාධා මතුවී ඇති බව සඳහන් වෙයි.

එසේම විශාල කර්මාන්ත ශාලා නිෂ්පාදන කටයුතු අඩු කිරීමටද කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා විය. ඒ හේතුවෙන් ලොව සැපයුම් ජාලවලටද බලපෑම් ඇතිවෙතැයි අනුමාන කෙරේ.