ඇෆ්ගනිස්තානය ගොඩගන්නා බවට පොරොන්දුවක්

ආර්ථික ව්‍යසනයකින් ඇෆ්ගනිස්තානය බේරාගන්නා බවට ජී 20 රටවල් පොරොන්දුවක් ලබාදී තිබේ.

ඇෆ්ගන් ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා ඩොලර් බිලියන ගණනින් යොදවන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් පසුගිය දිනකදී ලෝක නායකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

ඒ අනුව, ඇෆ්ගන් ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ජී 20 රටවල නායකයන් අතර මේ දිනවලදී වර්චුවල් ක්‍රමයට සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙයි.

ඇෆ්ගනිස්තානය ආර්ථික ව්‍යසනයකින් බේරාගන්නා බව රාජ්‍ය නායකයන් එහිදී පොරොන්දු වී තිබුණි.