කොවිඩ් මූලාරම්භය සෙවීමට නව කමිටුවක්

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කොවිඩ් වසංගතයේ මූලාරම්භය සෙවීම සඳහා  තවත් විමර්ශන කමිටුවක් නම්කර තිබේ.

එය කමිටුව සාමාජිකයින් 26දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර නම් කර ඇත්තේ සේගෝ (Sago) ලෙසය.