මැලේරියාව ලෝකෙන්ම තුරන්

ලොවම වෙනස් කළහැකි මැලේරියා එන්නතක් එක්සත් රාජධානියේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් දියුණුකර ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ වනවිට එම එන්නත 80% සඵල බව තහවුරු වී ඇති අතර එම එන්නත ලබන වසරේ එම එන්නත මිනිසුන්ට ලබාදීමට නියමිතය.