සැප්තැම්බර් 7 සිට 13 තෙක් පාසැල් නිවාඩු

රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික සියළු පාසැල් සඳහා සැප්තැම්බර් මස 7 වෙනිදා සිට නිවාඩු ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි.


මෙවර සතියක කෙටි නිවාඩුවක් පමණක් ලබාදෙන අතර
පාසැල් දෙවන පාසැල් වාරය සඳහා යලි ආරම්භ කරනු ලබන්නේ සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදායි.