ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් යළි ජනාධිපතිවරණයට

අමෙරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් 2024 ජනාධිපතිවරණයට  ඉදිරිපත් වන බව නිවේදනය කර තිබේ.

ඒ සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් ප්‍රචාරක කමිටුවක් ද ස්ථාපිත කර ඇති බව එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.