ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමක්

ගිං ගඟ ආශ්‍රිත පහත් බිම්වලට සැලකිය යුතු මට්ටමේ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි.

ඒ අනුව ඉදිරි පැය 03 සිට පැය 24ක් දක්වා වු කාලය තුළ බද්දේගම, නියාගම, නෙළුව, තවලම සහ නාගොඩ යන ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසවලට අයත් ගිං ගඟ නිම්නයේ පහත්බිම් ප්‍රදේශවලට එම ගංවතුර තත්ත්වය ඇති විය හැකි බව වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.