ශිෂ්‍යත්ව අසමත් සිසුන් 146ක් සමත්වෙයි

2022 වසරේ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අභියාචන සලකා බැලීමේ දී එම විභාගය අසමත්ව සිටි සිසුන් 146දෙනෙකු කඩඉම් ලකුණු අභිබවා විභාගය සමත්ව තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසා සිටියේ, ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ
අභියාචන සලකාබැලීමේ දී සිසුන් 867දෙනෙකුගේ ලකුණු මට්ටම් වෙනස් වූ බවය.

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් 20,334 දෙනකු සහ දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් 4,823දෙනකු වශයෙන් සිසුන් 25,157දෙනකු ඉල්ලුම් කර තිබූ බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසීය.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර නැවත සමීක්ෂණයේදී පරීක්ෂකවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් පරීක්ෂාවට ලක්කළ බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.