මිල අඩු කෙරෙන ඖෂධ ලැයිස්තුව නිකුත් කෙරේ

ඖෂධ මිල සංශෝධනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඖෂධ රැසක මිල පහළ දැමීමට පියවර ගෙන ඇත.