උද්ධමනය සියයට 12ක් දක්වා පහතට

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ජුනි මාසයේ උද්ධමනය සියයට 12ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ජුනි මාසයේ ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය කැපී පෙනෙන ලෙස අඩුවී ඇති බවය.