පළමුවරට සිංගප්පුරු කාන්තාවකට මරණීය දණ්ඩනය

හෙරොයින් ළඟ තබාගැනීම හේතුවෙන් වරදකාරිනියක් වූ කාන්තාවකට මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිංගප්පුරු රජය තීරණය කර තිබේ.

දශක දෙකක් වැනි කාලයකට පසුව එහි කාන්තාවකට මරණීය දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පළමුවරට බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සඳහන් කරයි.

එසේ මරණ දණ්ඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ සරිදේවි ජාමනි නම් 45 හැවිරිදි සිංගප්පුරු ජාතික කාන්තාවකට ය.