වික්ටෝරියා ජලාශයත් අර්බුදකාරී තත්ත්වය

බලපා ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වය හමුවේ වික්ටෝරියා ජලාශය විදුලිය නිෂ්පාදනයට උපරිම ධාරිතාවෙන් යොදාගතහොත් එහි උත්පාදන හැකියාව දින 30කට පමණක් ප්‍රමාණවත් වන බව බලාගාරයේ ඉහළ නිලධාරියකු ‘අද දෙරණට’ සඳහන් කළේය.

වික්ටෝරියා ජලාශයේ උපරිම ජල මට්ටමේ උස මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 438කි.

එහෙත් එම ජලාශයේ ජල ධාරිතාව ද පහළ ගොස් ඇති අතර, ජලාශයේ උපරිම ජල මට්ටම මේ වන විට පවතින්නේ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 409.7ක මට්ටමකය.

එම ජලාශයෙන් විදුලිය නිපදවිය හැක්කේ, උපරිම ජල මට්ටමේ උස මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 380ට ඉහළින් පවතින විට පමණි.