කළු-නිල්වලා ජල මට්ටම් යළි ඉහළට

කළු ගඟේ ජල මට්ටම රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් යළි ඉහළ යමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශය පවසයි.

ගංගාවල නවතම ජල මට්ටම් සඳහන් කරමින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව පවසයි.

මේ වනවිට රත්නපුර සහ ඇල්ලගාව ජල මාපාංක වල අවධානයෙන් සිටිය යුතු මට්ටම දක්වා කළු ගඟේ ජල මට්ටම සටහන්ව තිබේ.

ඒ අනුව කළු ගඟේ අතු ගංගාවක් වන කුඩා ගඟ මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් මහා ගංවතුර තත්ත්වය තවදුරටත් පවතී.

මේ අතර කළු ගඟේ පුටුපාඋල ප්‍රදේශයේ දැක්වෙන්නේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ලෙසටය.

මේ අතර නිල්වලා ගඟේ ජල මට්ටමද නවතම වාර්තාව අනුව යළි ඉහළ යමින් පවතී.

එම ගංගාවේ තල්ගහගොඩ සහ පානදුගම ප්‍රදේශවල ජල මාපාංකවල මේ වනවිට දැක්වෙන්නේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ලෙසටය.

බද්දේගම ප්‍රදේශයෙන් ගින් ගඟේ පවතින සුළු ගංවතුර තත්ත්වයද තවදුරටත් පවතී.

මේ අතර පවතින ආපදා තත්ත්වය සමඟ රත්නපුර, කෑගල්ල, කළුතර, ගම්පහ, මාතර, ගාල්ල, නුවරඑළිය, පුත්තලම, කුරුණෑගල, යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල පවුල් 6250ක පුද්ගලයින් 25,863ක් ආපදාවට ලක්ව ඇති බව ආපදා කළමනාකරන ඒකකයේ නවතම දත්ත පෙන්වාදෙයි.