පසුගිය වසරේ 80,000කගේ ජලය කැපේ

 

පසුගිය වසර තුළ ජල පාරිභෝගිකයින් 80,000කට අධික පිරිසකගේ ජල සැපයුම ගාස්තු නොගෙවීම් හේතුවෙන්  විසන්ධි කර ඇති බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව ලක්ෂ 30ක් පමණ වන ජල පාරිභෝගිකයින්ගෙන් 80,970 දෙනෙකුගේ ජල සැපයුම් විසන්ධි කර ඇති බව එම මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

ඒ අතර ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයින් 63,150 දෙනෙකු සිටින අතර ගෘහස්ථ නොවන පාරිභෝගිකයින් සංඛ්‍යාව 17,820ක් බව වාර්තා වේ.