උරුමය ඉල්ලීමට ක්ෂණික දුරකථන අංකයක්

“උරුමය” ජාතික වැඩසටහනින් ප්‍රජාව වෙත සිය භූමියේ සින්නක්කර අයිතිය භුක්ති විඳීමේ අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබේ.

1908 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය සහ දුරකථන අංක 0114 354 600 හෝ 0114 354 601 ඔස්සේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ, උරුමය ජාතික මෙහෙයුම් කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව දිනපතා පෙරවරු 8.30 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා ලියාපදිංචි වීම සඳහා අවස්ථාව හිමි වනු ඇති.

එමෙන්ම උරුමය වෙබ් අඩවියේ පවතින පෝරමය පිරවීම මඟින් ද අදාළ අවශ්‍යතාව ඉටුකිරීමට පහසුකම් සලසා දී තිබේ.