කරඳගොල්ල සිරවී ඇති ජලය ඉවත් කරන්න දින 10ක පමණ කාලයක්…

ඇල්ල, කරඳගොල්ල ප්‍රදේශයේ භූමිය තුළ සිරවී ඇති ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ උපකරණ සවිකිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය පවසයි.

ඒ අනුව එම කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා දින 10ක පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බව එම සංවිධානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ආසිරි කරුණාවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් නායයෑමට ලක් විය හැකි බවට හඳුනාගෙන ඇති ප්‍රදේශයේ ජලය මුදාහැරීම සඳහා භූ ස්ථායිතාව සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමර්ග මේ වන විට ගෙන ඇති බව ද ඔහු පැවසීය.

දැනට සක්‍රීයව පවතින නායයෑම් තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය වුවහොත් ඇල්ල – වල්ලවාය මාර්ගයට පවා දැඩි බලපෑම් එල්ලවිය හැකි බැවින් එය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් කටයුතු කරන බව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේය.